Š. m. balandžio 20 dien? Nacionalin? šaltinink? asociacija kvie?ia ? nemokam? seminar?, skirt? dirbantiems su F-duj? turin?ia ?ranga. Seminaras vyks Vilniaus televizijos bokšto konferencij? sal?je (pirmame aukšte), esan?ioje Sausio 13-osios g. 10, Vilniuje, nuo 10 val. Seminaro metu bus pristatytos naujov?s šioje srityje, po kiekvieno pranešimo galima bus užduoti klausimus. Planuojama pabaiga apie 13 val.
1. „Galiojan?io F-duj? reglamento pakeitimai“
Praneš?jas: Aplinkos ministerijos Klimato politikos grup?s patar?jas Paulius Zvicevi?ius, 20 min
2. CO2 panaudojimas šaldymo ?renginiuose – Danfoss kondensatoriniai agregatai – Optyma“
Praneš?jas: Edgar Kaptiug – Danfoss Pardavim? Vadovas, 20min
3. „Svarbiausios priemon?s, skirtos dirbti su nat?raliais šaltnešiais – Refco ?rankiai“.
Praneš?jas: Olga Busile, Beijer Ref Lietuva direktor?, 20 min

Kavos pertrauk?l? 30 min.

4. „Kas yra PFA junginiai ir kaip jie susij? su šaldymo technika“
Praneš?jas Algimantas Bal?ius, šilumos ir atomo energetikos katedros (KTU) docentas, 20 min
5. „Šaldymo sistem? monitoringo sprendimai – Danfoss Alsense ir Prosa IoT valdymas“
Praneš?jas: Edgar Kaptiug Danfoss Pardavim? Vadovas, 20min
6. „Duomen? apie fluorintas šiltnamio efekt? sukelian?ias dujas teikimas naudojantis IS AIVIKS“.
Praneš?jas: Aplinkos apsaugos agent?ros Aplinkos b?kl?s analitikos centro Šiltnamio efekt? sukelian?i? duj? vertinimo skyriaus vyr. specialist? Agn? Kavšin? , 20 min

Registruotis el. paštu: info@saltininkai.lt nurodant dalyvio vard?, pavard?, el.pašto. adres?Paskub?kite registruotis iki balandžio 18 d.
D?l smulkesn?s informacijos skambinti tel. 865213231
Renginio orgaizatorius Nacionalin? Šaltinink? asociacija

Nacionalin? šaltinink? asociacija š. m. sausio 12 d. , 13 val. organizuoja nemokam? nuotolin? seminar? dirbantiems su F-duj? turin?ia šaldymo, oro kondicionavimo ?ranga, šilumos siurbliais. Seminaro metu bus pristatytos naujov?s šioje srityje, galima bus užduoti klausimus.

ŠALDYMO TECHNIKA: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS” Praneš?jas Algimantas Bal?ius, šilumos ir atomo energetikos katedros (KTU) docentas
FLUORINT? ŠILTNAMIO EFEKT? SUKELIAN?I? DUJ? NAUDOJIM? REGLAMENTUOJANTYS TEIS?S AKTAI.
Praneš?ja Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus vyr. specialist? Jurga Valainyt?
DUOMEN? APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKT? SUKELIAN?IAS DUJAS TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS AIVIKS
Praneš?ja Aplinkos apsaugos agent?ros Klimato kaitos skyriaus vyr. specialist? Lina Vilnišk?

Registracija b?tina, nes dalyvi? skai?ius ribotas, registruotis el. paštu info@saltininkai.lt užpildant prikabint? form?, informacija tel. +37065213231.

Nacionalin? šaltinink? asociacija organizuoja nemokam? seminar? dirbantiems su Fluorintomis šiltnamio efekt? sukelian?iomis dujomis (FŠESD).

Seminaro metu bus pateikta daug naudingos informacijos kaip saugiai, remiantis teis?s aktais dirbti su FŠESD ir j? turin?ia ?ranga, kokia šiuo metu yra situacija, kas leidžiama, kas draudžiama, kokios tendencijos ateityje, kaip teisingai pildyti ataskaitas AIVIKS sistemoje, kokios dažnai daromos klaidos.

Po kiekvieno pranešimo gal?site užduoti klausimus praneš?jams, vyks diskusijos.

Seminaras vyks lapkri?io 28 d., nuo 10 val, Sausio 13-osios g.2, Vilniuje, „Karolinos“ viešbu?io konferencij? sal?je (Karolina Park hotel), trukm? 4 val.

?žanginis žodis. Nacionalin?s šaltinink? asociacijos valdybos pirminkas Vladislavas Laurinavi?ius

1. CO2 PANAUDOJIMAS ŠALDYMO SISTEMOSE IR SCM FRIGO ŠALDYMO ?RANGA.
Praneš?jas Anders Borg (Švedija), Area manager Nordics SCM Frigo S.p.A, (bus ver?iama ? lietuvi? kalb?)
.
11.30 Kavos pertrauk?l? (30 min).

2. ŠALDYMO TECHNIKA: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS”
Praneš?jas Algimantas Bal?ius, šilumos ir atomo energetikos katedros (KTU) docentas

3. FLUORINT? ŠILTNAMIO EFEKT? SUKELIAN?I? DUJ? NAUDOJIM? REGLAMENTUOJANTYS TEIS?S AKTAI.
Praneš?ja Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos skyriaus vyr. specialist? Jurga Valainyt?

4. DUOMEN? APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKT? SUKELIAN?IAS DUJAS TEIKIMAS NAUDOJANTIS IS AIVIKS
Praneš?ja Aplinkos apsaugos agent?ros Klimato kaitos skyriaus vyr. specialist? Lina Vilnišk?

Registruotis el. paštu info@saltininkai.lt , nurodant vard?, pavard?, ?mon? ir el. pašt?. Jei dalyvaus daugiau asmen? iš ?mon?s pateikti saraš?. Seminaro klausytoj? kiekis ribotas, paskub?kite registruotis!

Daugiau informacijos tel. +37065213231, el. paštu info@saltininkai.lt