1. Bendroji dalis

1.1. NACIONIALINĖ ŠALTININKŲ ASOCIACIJA (toliau asociacija) – tai juridinių ir fizinių asmenų, kurių veikla susijusi su šaldymo technika ir technologijomis bei oro kondicionavimu, savanoriškas susivienijimas, vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinms bei funkcijas.

1.2. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą. Gali turėti ir kitus antspaudus, firminius blankus su savo pavadinimu ir firminiu ženklu, patvirtintais įstatymų nustatyta tvarka. Pagal savo prievoles asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.3. Asociacija yra ne pelno organizacija, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.4. Asociacija turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų,Vyriausybės nutarimų suteiktą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų laisvę ir nustatytas pareigas, o savo veiklą grindžia įstatymų nustatyta tvarka įregistruotais asociacijos įstatais.

1.5. Asociacijos pavadinimas – Nacionalinė šaltininkų asociacija.

1.6. Asociacijos buveinės adresas: R. Jankausko g. 6, LT-2050 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.7. Asociacija įkurta neribotam laikui.

2. Asociacijos tikslai ir uždaviniai

2.1. Asociacija yra savarankiškas susivienijimas, koordnuojantis ir vykdantis jos nariųpavestus uždavinius ir savo veikla atstovaujantis jų interesus.

2.2. Svarbiausi asociacijos tikslai ir uždaviniai yra šie:

2.2.1. Koordinuoti veiklą šaldymo technikos ir technologijų, oro kondicionavimo bei kitose veiklos srityse;

2.2.2. Teikti pasiūlymus įstatyminės bazės kūrimui;

2.2.3. Rinkti informaciją, konsultuoti techniniais, valdymo ir komercijos klausimais;

2.2.4. Siekti pastovaus profesinio tobulinimosi;

2.2.5. Palaikyti ryšius su visuomene, formuoti palankią visuomeninę nuomonę asociacijos narių atžvilgiu;

2.2.6. Dalyvauti valstybinių programų vykdyme, padėti spręsti gamtosaugines problemas, susijusias su šaldymo technika ir technologijomis;

2.2.7. Atstovauti asociacijos ir jos narių interesus valstybinės valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose;

2.2.8. Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su užsienio valstybių kompanijomis ir organizacijomis;

2.2.9. Organizuoti ir vykdyti reklaminę ir leidybinę veiklą, dalyvauti parodose;

2.2.10. Organizuoti parodas, seminarus ir kitus renginius.

2.3. Veiklos objektas:

80.22.10 profesinis mokymas

80.22.20 profesinis specialusis mokymas

80.4 suaugusiųjų ar kitas mokymas

80.42 suaugusiųjų ar kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas

80.42.20 suaugusiųjų profesinis mokymas

80.42.30 kvalifikacijos tobulinimas

80.42.40 papildomas mokymas

3. Asociacijos teisės ir pareigos

3.1. Savo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, asociacija pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus gali:

3.1.1. Turėti atsiskaitomąją ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.2. Valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3. Sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.4. Steigti įmones ir organizacijas. Jos steigiamos ir veikia pagal atitinkamos rūsies įmonių ar organizacijų įstatymą;

3.1.5. Steigti visuomenės informavimo priemones;

3.1.6. Jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

3.1.7. Stoti į tarptautines organizacijas.

3.2. Asociacijai draudžiama užsiimti komercine veikla.

3.3. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.4. Asociacija gali turėti ir kitas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei asociacijos įstatams.

4. Asociacijos narystė

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.

4.2. Kandidatas pateikia prašymą. raštu asociacijos valdybai. Kandidatas tampa asociacijos nariu, jį balsavimo būdu priėmus valdybos narių posėdyje ir susimokėjus stojamąjį mokestį, kurio dydį nustato narių susirinkimas.

4.3. Lietuvos mokslo ir mokymo įstaigos bei jų padaliniai stojamojo mokesčio ir nario mokesčio nemoka.

4.4. Asociacijos nariai, išskyrus minėtus 4.3 punkte, moka stojamąjį ir nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis narių susirinkimas.

4.5. Kiekvienas asociacijos narys turi vieno balso teisę narių susirinkime, nesvarbu, kokio dydžio moka stojamąjį ir nario mokestį ar teikia paramą.

4.6. Kiekviena įmonė ar organizacija, tapusi asociacijos nariu, raštu informuoja asociacijos valdybą, kas įgaliotas ją atstovauti.

4.7. Narystė asociacijoje pasibaigia jos nariui išėjus iš asociacijos, nutraukus asociacijos veiklą ar ją likvidavus.

4.8. Nariai gali būti pašalinti iš asociacijos valdybos sprendimu, jeigu nevykdo įsipareigojimų, kenkia asociacijai ar jos nariams arba nemoka numatytų nario mokesčių. Pašalinti nariai netenka teisės susigrązinti savo įnašus. Jeigu narys nesutinka su valdybos nutarimais, pateikia protestą raštu, jo narystė sustabdoma iki artimiausio narių susirinkimo, kuris priima galutinį sprendimą.

4.9. Narys gali bet kada išstoti iš asociacijos, pateikęs valdybai prašymą raštu. Tokiu atveju nario perduotos lėšos ir turtas negrązinami.

5. Asociacijos narių teisės ir pareigos

5.1. Asociacijos nariai turi teisę:

5.1.1. Naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

5.1.2. Gauti informaciją apie asociacijos veiklą;

5.1.3. Naudotis asociacijos sukaupta informacija;

5.1.4. Ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei kolegialaus valdymo organo nutarimus ir administracijos sprendimus;

5.1.5. Išstoti iš asociacijos;

5.1.6. Būti kitos asociacijos nariu.

5.2. Asociacijos nariai privalo laikytis šių asociacijos įstatų.

5.3. Asociacijos nariai privalo nustatytąja tvarka mokėti nario mokestį.

5.4. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

6. Asociacijos organai

Asociacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, asociacijos valdyba, vadovas (direktorius).

7. Visuotinis narių susirinkimas

7.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis asociacijos organas.

7.2. Visuotinio susirinkimo kompetencijai priklauso:

7.2.1. Priimti, keisti ir papildyti įstatus;

7.2.2. Rinkti asociacijos valdybą ir revizijos komisiją ir juos atšaukti;

7.2.3. Nustatyti asociacijos narių stojamojo ir nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

7.2.4. tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

7.2.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.6. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.7. priimti sprendimą skirti ir atšaukti Asociacijos likvidatorių.

7.3. Eilinį Visuotinį narių susirinkimą rečiau kaip vieną kartą per metus organizuoja ir šaukia Valdyba.

7.4. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, valdybos priimtu nutarimu arba revizijos komisija.

7.5. Neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia asociacijos valdybai paraišką, kurioje nurodomos visuotinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl sušaukimo datos ir vietos.

7.6.Apie įvyksiantį visuotinį susirinkimą asociacijos valdyba privalo pranešti nariams ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu susirinkimas šaukiamas pakartotinai, nariai turi būti apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki jo. Apie šaukiamą Visuotinį akcininkų susirinkimą Valdyba praneša kiekvienam nariui raštu registruotu laišku ar galiniais telekomunikacijos įrenginiais, ar įteikia asmeniškai pasirašytinai. Pranešime turi būti nurodyta: susirinkimo sušaukimo data, vieta ir darbotvarkė.

7.7. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, nurodytų šių įstatų

7.8. punkte, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Dokumentai, įrodantys, kad nariams buvo pranešta, apie šaukiamą Visuotinis narių susirinkimą turi būti pridėti prie protokolo.

7.8.Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše.

7-9.Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė balsavimo teisę turinčių narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimas dėl įstatų priėmimo, keitimo ar papildymo, sprendimas dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimas dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimamas ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų.

7-10.Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo dienotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

8. Asociacijos valdyba

8.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja asociacijos valdyba.

8.2. Visuotinis susirinkimas trejų metų laikotarpiui renka asociacijos valdybą, kuri formuojama iš devynių narių. Asociacijos valdyba yra kolegialus organas.

8.3. Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo tarpo išsirenka valdybos nariai. Valdyba renkasi į posėdžius ne rečiau kaip keturis kartus per metus.

8.4. Asociacijos valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

Valdybos kompetencija:

1) šaukia Visuotinius narių susirinkimus ir sudaro jų darbotvarkes;

2)nustato naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir šalinimo iš Asociacijos tvarką bei sąlygas;

3) rinkti ir atšaukti vadovą(direktorių);

4) renka ir atšaukia Valdybos pirmininką;

5)tvirtina Asociacijos finansininko kandidatūrą, nustatojo atlyginimo dydį;

6)vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;

7)rengia įstatų pakeitimo projektus ir teikia juos Visuotiniam narių susirinkimui;

8) tvirtina Valdybos darbo reglamentą;

9) rengia Asociacijos veiklos programas, projektus ir jų finansines sąmatas;

10)parengia ir pateikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

11)kaupia lėšas Asociacijos veiklai finansuoti;

12)sprendžia Asociacijos filialų bei atstovybių steigimo klausimus;

13)svarsto Asociacijos narių pasiūlymus ir pageidavimus.

8.5-Valdyba nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą savo nariams pateikimo tvarką, privalo laiku rengti Visuotinius narių susirinkimus bei sudaryti jų darbotvarkes, pateikti Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti Asociacijos veiklos ataskaįtą bei kitą reikiamą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti. Asociacijos veiklos ataskaitą Valdyba privalo parengti per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos.

8.6-Valdybos veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas, kuris:

1) pirmininkauja Valdybos posėdžiuose;

2) atsiskaito už Valdybos veiklą Visuotiniuose narių susirinkimuose;

3) Vadovo (direktoriaus) prašymu gali atstovauti Asociaciją.

8.7-Valdybos posėdį šaukia Valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2/3 Valdybos narių. Apie šaukiamą Valdybos posėdį Valdybos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Pastarojo termino galima nesilaikyti, jeigu su šaukiamu susirinkimo sušaukimu sutinka ¾ Valdybos narių (vieną valdybos narį reiškia sveikasis skaičius).

8.8-Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių (arba jų įgalioti asmenys), o priimti sprendimai teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvaujančių narių. Visi nariai turi lygias balsavimo teises. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Valdybos pirmininko balsas.

8.9.- Valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio sekretorius ir pirmininkas. Valdybos nariai gali balsuoti ir galiniais telekomunikacijos įrenginiais, jeigu yra galimybė nustatyti balsavusį asmenį. Sprendimas, kuris buvo priimtas tokiu būdu įsigalioja nuo momento, kai valdybos posėdžio protokolą pasirašo galiniais telekomunikacijos įrenginiais balsavę asmenys.

9. Vadovas (direktorius)

9.1. Asociacijos veiklą organizuoja asociacijos vadovas (direktorius), kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Valdyba. Vadovas (direktorius) yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

9.3. Vadovas (direktorius):

1) vienasmeniškai atstovauja Asociacijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

2) organizuoja Asociacijos veiklą;

3) sudaro sandorius Asociacijos vardu, savo kompetencijos ribose išduoda ir atšaukia

įgaliojimus;

4) atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankų įstaigose;

5) priima į darbą ir atleidžia Asociacijos darbuotojus, sudaro sujais darbo sutartis,

6) vykdo Visuotinių narių susirinkimų ir Valdybos posėdžių sprendimus,

7) atsako už dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, viešos informacijos paskelbimą spaudoje, pranešimų apie esminius įvykius išsiuntimą Asociacijos nariams, tvarko Asociacijos narių sąrašą;

8)pagal pareikalavimą pateikia revizoriui (revizijos komisijai) Asociacijos finansinius dokumentus.

9.4.Jeigu Vadovas (direktorius) dėl svarbių priežasčių negali atlikti šiuose įstatuose nustatytų funkcijų, jis gali įgalioti tai padaryti kitą Valdybos narį, įgaliojime įsakmiai aptardamas perduodamus įgaliojimus.

9.5.Už savo darbą Vadovas (direktorius) atsiskaito Valdybai kartą per metus. Vadovas (direktorius) įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti Asociacijai dėl jo kaltės padarytus nuostolius.

10.Turto ir pajamų šaltiniai

10.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš žemiau nurodytų šaltinių lėšų.

10.2. Asociacijos lėšų ir pajamų šaltiniai:

10.2.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

10.2.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

10.2.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;

10.2.4. Palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;

10.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

10.2.6. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos užjose saugomas lėšas;

10.3. Asociacijos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra numatyta jos įstatuose, taip pat gautos arba panaudotos pažeidžiant šį įstatymą, išieškomos į valstybės biudžetą įstatymų nustatyta tvarka.

ll.Finansinės veiklos kontrolė

11.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija, kurią sudaro 3 nariai.

11.2. Revizijos komisiją renka visuotinis narių susirinkimas trijų metų laikotarpiui.

11.3.Revizijos komisija privalo:
11.3.1. Tikrinti asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

11.3.2. Visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

11.3.3.Artimiausiame visuotiniame narių susirinkime arba valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

11.3.4.Visuotiniame narių susirinkime pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

11.4. Revizijos komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos finansinės veiklos trūkumų nuslėpimą.

11.5. Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai ir administracijos darbuotojai.
11.6. Gautų valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

12. Įstatų pakeitimo ir papildymo tvarka

Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesnė kaip 2/3 visų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Pakeisti Asociacijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

13. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

13.1 Visuotinio narių susirinkimų, Valdybos posėdžių ir Vadovo (direktoriaus) priimti
sprendimai bei kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti visus narius arba kitus asmenis išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų po nutarimo priėmimo. Už savalaikį nutarimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Vadovas (direktorius). Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai.

13.2. Apie numatomą Asociacijos reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą Vadovas

(direktorius) privalo viešai paskelbti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešti visiems kreditoriams raštu Lietuvos Respublikos Civilnio kodekse ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytais terminais ir tvarka.

14. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veikią pateikimo nariams tvarka

Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Vadovas (direktorius) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir pateikti kopijas Šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos metinių pranešimų, revizoriaus (revizijos komisijos) išvadų, Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos posėdžių protokolų, narių sąrašų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi. Už komercinės paslapties atskleidimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

15. Filialų ir atstovybių steigimo bei likvidavimo tvarka

15.1 Asociacija turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Įsteigtas filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo; jis yra Asociacijos stuktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų. Asociacija atsako pagal savo filialų ir atstovybių prievoles; o filialai ir atstovybės atsako pagal Asociacijos prievoles.

15.2 Valdyba priima sprendimą, steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, tvirtina įsteigtų filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia iš pareigųjų vadovus.

15.3 Filialo ir atstovybės veiklos nutraukimo pagrindu gali būti:
- Asociacijos likvidavimas;

- Valdybos sprendimas nutraukti įsteigto filialo ir atstovybės veiklą;

-valstybės institucijų priimtas sprendimas nutraukti filialo ir atstovybės veiklą, už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus.

16. Baigiamoji dalis

16.1 Asociacija pertvarkoma, reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų nustatyta tvarka.

17.2. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, patenkinus visųjos kreditorių

reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami kitoms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių nėra – kitoms organizacijoms bei labdaros ir paramos fondams.

16.3.Šiuose įstatuose neaptarti kiti, susįję su Asociacijos veikla, klausimai reguliuojami

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.