Mokymo programa: darbuotoj?, vykdan?i? su stacionariomis priešgaisrin?mis sistemomis ir gesintuvais, kuriose yra Fluorint? šilumos efekt? sukelian?i? duj? ar ozono sluoksn? ardan?i? medžiag? , susijusi? veikl? (kodas: 260071105).

Išklausiusiems kursus ir s?kmingai išlaikiusiems baigiam?j? egzamin? asmenims suteikiama teis? montuoti, tikrinti d?l nuot?kio, atlikti technin? prieži?r?, remont? ar išmontuoti F-duj? ar OAM  turin?ias stacionarias priešgaisrines sistemas, gesintuvus, surinkti OAM ar F-dujas iš ?rangos, recirkuliuoti F-dujas ar OAM. Išduodamas nustatytos formos valstyb?s pripaž?stamas pažym?jimas (kodas 3106), galiojantis visoje ES.

Mokymosi trukm? – 40 val.:

Pageidavim? dalyvauti mokymuose rašyti el.paštu:  info@saltininkai.lt 
Informacija teikiama telefonu Nr. +370 652 13231