EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 517/2014  DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO (2014 m. balandžio 16 d.)

Skaityti daugiau…


DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 m. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO Nr. D1-420 „DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2013 m. spalio 22 d. Nr. D1-779D)

Skaityti daugiau…


DĖL DARBUOTOJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ĮRANGA IR SISTEMOMIS, TURINČIOMIS TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ, ATESTAVIMO SISTEMOS NUSTATYMO (2009 m. sausio 13 d. Nr. D1-12/A1-10)

Skaityti daugiau…


DĖL FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ TVARKYMO ATESTATŲ IŠDAVIMO, 
JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR GALIOJIMO 
PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2011 m. gegužės 4 d. Nr. D1-372)

Skaityti daugiau…


DĖL LAND 50-2011 „OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO (2011 m. liepos 1 d. Nr. D1-542)

Skaityti daugiau…


DĖL DUOMENŲ APIE FLUORINTAS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIAS MEDŽIAGAS TEIKIMO, SURINKIMO IR TVARKYMO, ŠIŲ DUJŲ AR MEDŽIAGŲ TURINČIOS ĮRANGOS IR SISTEMŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2010 m. sausio 7 d. Nr. D1-12)

Skaityti daugiau…