1 psl. 2 psl. >>
UAB „GEA Baltics“
  www.gea.com

Daugiau

GEA Grasso UAB buvo ?kurta Vilniuje, 1998 metais. Prad?jusi nuo paprast? šaldymo sistem? projektavimo bei komponent? pardavimo, pamažu ?mon? išsivyst? ? kompanij?, vykdan?i? plataus spektro veikl? ir teikian?i? ?vairias paslaugas pramonin?j? ir komercin?je šaldymo pramon?je. Dabar m?s? veikla apima pramonini? ir komercini? šaldymo sistem? projektavim? ir projekt? vykdym?, šaldymo ?rangos bei jos programin?s ?rangos projektavim?, komponent? pardavim?, kompresori? ir aušintuv? surinkim?, garantin? ir pogarantin? aptarnavim?. Pagrindinis m?s? ?mon?s tikslas yra geriausi? technini? sprendim? ieškojimas pramoninio šaldymo srityje.

Adresas Naugarduko g. 98, Vilnius
Telefonas +370 5 2311900
Faksas +370 5 2311901
El. paštas geabaltics@gea.com


UAB „GENYS“
  www.genys.lt

Daugiau

Pagrindin?s veiklos sritys:

1. šaldymo sistem?, skirt? maisto pramonei ir supermarketams, projektavimas ir montavimas;
2. šaldymo ?rangos aptarnavimas;
3. prekyba šaldymo agentais, kompresoriais, agregatais, atsargin?mis dalimis, ?rankiais, automatika.

Adresas Lazdij? g. 20, LT-46393 Kaunas
Telefonas +370 37 391453
Faksas +370 37 391668
El. paštas kaunas@genys.lt


UAB „GREEN GROUP“
  www.greengroup.lt

Daugiau

Inžinerin? kompanija GREEN GROUP specializuojasi ekologišk? ir ekonomišk? šaldymo sistem? projektavime bei ?gyvendinime pramon?s srityje bei technologini? proces? automatizavime. Baltijos šalyse atstovaujame šiuos gamintojus:

 • FRIGOSCANDIA – greito užšaldymo ?renginiai;
 • MYCOM (MAYEKAWA) – pramoniniai kompresoriai bei agregatai;
 • INNOVAG AG – sniego gamyba vidaus s?lygomis;
 • TECHNOALPIN – sniego gamyba lauko s?lygomis;
 • WESPER – komerciniai ?ileriai..
Adresas Kalvarij? g. 272A, LT-08339 Vilnius
Telefonas +370 5 2030024
Faksas +370 5 2030025
El. paštas info@greengroup.lt


KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
  http://www.ktu.lt/

Daugiau

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas rengia termoinžinerijos bakalaurus bei magistrus, galin?ius s?kmingai dirbti ir šaldymo technikos srityje. Atliekami taikomieji moksliniai tyrimai šaldymo technikos srityje.

Adresas Student? g. 56-438 LT-51424 Kaunas, Lietuva
Telefonas +370 614 41550
Faksas  
El. paštas algimantas.balcius@ktu.lt | ktu.edu


 

UAB „ŠALDYMO TECHNOLOGIJOS“
  www.saldymotechnologijos.lt

Daugiau

UAB „Šaldymo technologijos“ – šaldymo ir kondicionavimo ?rangos projektavimo, montavimo, aptarnavimo ir prekybos kompanija – ?kurta 1998 metais. ?mon? sukaupusi didel? patirt? šaldymo srityje bei pasitelkusi naujausias ir pažangiausiais šaldymo technologijas kokybiškai atlieka šaldymo ?rengim?, racionalaus šal?io panaudojimo sistem? projektavimo, montavimo bei prieži?ros darbus.

Adresas Dvaro g. 24 Molaini? km. LT-37175 Panev?žio r.
Telefonas +370 45 556142
Faksas +370 45 556142
El. paštas info@saldymotechnologijos.lt


UAB „ŠALTOJI BANGA“
  http://www.saltojibanga.lt/

Daugiau

Nuo 1994 m. UAB „Šaltoji banga“ s?kmingai dirba šiuolaikiškos šaldymo ?rangos ir moderni? šaldymo technologij? srityje:

 • šiuolaikiškos dirbtinio ledo arenos, ledo valymo ir prieži?ros ?ranga;
 • maisto preki? parduotuvi? bei prekybos centr? šaldymo sistemos;
 • pramoniniai šaldymo sand?liai ir komercin?s šaldymo kameros;
 • m?sos, žuvies, žem?s ?kio, pieno produkcijos perdirbimo šaldymo technologijos;
 • energijos regeneravimo sistemos, alternatyvioji energetika;
 • ?vairios paskirties pramonin?, komercin?, prekybin? šaldymo ?ranga;
 • automatikos elementai, atsargin?s dalys, freonai, tepalai;
 • nuolatin? šaldymo ?rangos technin? prieži?ra, remontas;
 • projekt? ?gyvendinimas, ?rangos ir medžiag? tiekimas.

Ilgalaik? netarpin? partneryst? suteikia mums galimyb? palankomis kainomis ir patraukliomis s?lygomis si?lyti užsakovams kokybišk? geriausi? gamintoj? šaldymo ?rang? ir komponentus: „AST“, „ENGO“ , Zamboni , Rikom etc. – dirbtinio ledo aren? ?ranga ir aksesuarai; „Norpe“ , „HELKAMA“, „JBG“, „METOS“ etc. – prekybin? šaldymo ?ranga; „GUNTNER“ , „Copeland“ , „Bitzer“ , „ALCO CONTROL“ , „Danfoss“ „WTT GmbH”etc. – šaldymo ?ranga, automatika, uždaromoji armat?ra; „HORAK“ „COOLIT“ „Kingspan“. Dionisas“ – šaldymo kamer? plokšt?s, durys, aksesuarai.

Adresas Antakalnio g. 38, LT-10305 Vilnius
Telefonas +370 5 2345655
Faksas +370 5 2345653
El. paštas info@saltojibanga.lt


 

 

UAB „Ekoterma“
  www.ekoterma.lt

Daugiau

UAB Ekoterma, ?kurta 1992 metais užsiima freonini? šaldymo ir kondicionavimo sistem? ?diegimu ir prieži?ra. Taip pat teikiame vis? eil? paslaug? susijusi? su šaldymo kamer? instaliavimu: termoizoliacini? plokš?i? montažas, šaldymo kamer? apšvietimo sistem? ?diegimas, grind? šildymo element? montažas ir kt.

Adresas A. Juozapavi?iaus 31e, LT-45257 Kaunas
Telefonas +370 37 342405
Faksas +370 37 342405
El. paštas info@ekoterma.lt


UAB „Beijer refrigeration“
  www.refrigeration.lt

Daugiau

„Beijer refrigeration“ UAB, ?steigta Lietuvoje 2002 metais, priklauso Beijer ref ?moni? grupei.„Beijer ref“ yra pirmaujanti didmenin?s prekybos šaldymo ?ranga grup? Europoje, taip pat turinti ?mones Azijoje bei Afrikoje.

„Beijer refrigeration“ UAB si?lo plat? apie 5000 r?ši? šaldymo ?rangos preki? asortiment? tiesiogai iš savo sand?li? bei apie 40000 pozicij? užsakius prekes iš anksto. M?s? asortimento prek?s pagamintos žinomose ?mon?se, kurios yra vienos pirmaujan?i? pasaulyje savo srityse. Iš viso yra beveik 100 gamintoj? ir tiek?j?, pagrindiniai iš kuri? yra Danfoss, Bitzer, Parker,Frascold, Luve, Henry ir kt.

Beijer refrigeration“ UAB turi beveik 500 pastovi? klient? daugiau kaip 15-oje Europos, Azijos ir Afrikos valstybi?.
Per dešmtmet? bendroiv?s apyvarta išaugo beveik dešimt kart?.

Adresas Savanori? pr. 189 LT–02300, Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2311762
Faksas +370 5 2311763
El. paštas beijer@refrigeration.lt


UAB „Baltic Master“
  www.balticmaster.com

Daugiau

Bendrov? „BALTIC MASTER“ jau daugiau kaip 18 met? specializuojasi pramoninio šaldymo srityje: projektuoja šal?io tiekimo sistemas, apskai?iuoja ir parenka ?rang?, gamina, tiekia ir montuoja šaldymo ?rang? bei priži?ri šaldymo sistemas bei technik?.

Adresas Dariaus ir Gir?no 175, 02189 Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 2306533
Faksas +370 5 2306533
El. paštas office@balticmaster.lt


UAB „INDEX“
  www.indexkryptis.lt

Daugiau

UAB „INDEX“ pasiruošusi Jums pad?ti ?gyvendinant ?vairaus sud?tingumo šaldymo projektus.

Kompanija suteikia išsami? informacij? sprendžiant iškilusius klausimus susijusius su šaldymu ?vairiuose pramon?s šakose, žem?s ?kyje, maisto produkt? perdirbime, prekybos centruose.

Mes parenkame reikiam? ?rang?, o taip pat galime pasi?lyti jos tiekim? ateityje, montavim?, paleidim?, derinim?, garantin? ir pogarantin? aptarnavim? šiose srityse:

• Pramonin?s šaldymo sistemos maisto perdirbimo ?mon?ms, žem?s ?kio bedrov?ms;

• ?vairiausi? dydži? minusini? temperat?r? šaldymo kameros led?, m?sos produkt?, paukštienos sand?liavimui ir skirstymui;

• Šaldymo kameros- sand?liai pieno produktams, atv?sintai m?sai, dešroms, bei kitiems fasuotiems bei nefasuotiems maisto produktams;

• Šaldymo kameros su dr?gm?s ir CO2 kontrole vaisi?, daržovi?, gryb?, g?li? laikymui bei sand?liavimui.

• ?vairaus galingumo, bei sud?tingumo šaldymo sistemos prekyviet?ms, parduotuv?ms, bei prekybos centrams

• greito „šokinio“ užšaldymo kameros- tuneliai;

• durys bei vartai ?vairi? temperat?r? šaldymo kamerom;

• skys?io atšaldymo stotys.

 

Adresas Puodži? g. 24-9, LT-44295 Kaunas, Lietuva
Telefonas +370 37 266461
Faksas +370 37 266461
El. paštas info@indexkryptis.lt


UAB „FREOLITUS“
  http://www.freolitus.lt/

Daugiau

UAB „FREOLITUS“ daugiau nei 10-imt met? yra lyderis Lietuvoje bei aplinkin?se šalyse, tiekianti freonus bei kitas komplektuojan?ias medžiagas, naudojamas šaldyme ir kondicionavime. Pažangiausia freon? pilstymo stotis, moderni duj? labaratorija, užtikrina m?s? paslaug? savalaik? bei kokybišk? tiekim?…

VEIKLA
• Didmenin? prekyba šaldymo agentais (freonais)
• Didmenin? ir mažmenin? prekyba sintetiniais ir mineraliniais tepalais
• Šaldymo ?rengim? parinkimas, j? komplektavimas ir prekyba
• Didmenin? ir mažmenin? prekyba lydmetaliais, variniais vamzdžiais, fitingais ir kt.
• Šaldymo agent? (freon?) chemin? analiz?/labaratoriniai tyrimai
• Šaldymo agent? (freon?) regeneracija.

Adresas S.Žukausko g.13, Ramu?iai LT54464, Kauno raj.
Telefonas +370 37 373568
Faksas +370 37 373586
El. paštas info@freolitus.lt


1 psl. 2 psl. >>